Algemene Voorwaarden Koi-winkel.com

Deze Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de dienst. Indien u enig gebruik maakt van de dienst of het hokje “Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ben mij bewust van de werkwijze” tijdens het registratieproces aanvinkt, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, en wordt u aangemerkt als Bieder (zoals hieronder gedefinieerd).

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:
a. Aanbieder:  Koi-winkel.com
b. Account: de persoonlijke sectie gecreëerd door de koper wanneer hij/zij zich aanmeldt voor de dienst, welke sectie door hem/haar wordt beheerd, en waarop hij/zij zijn/haar (Persoons)gegevens heeft ingevoerd;
c. Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden van Koi-winkel.com;
d. Dienst: de dienst van Koi-winkel.com bestaande uit het via de website aanbieden van koi geralateerde producten. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de koper kan inloggen op zijn/haar Account;
e. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;
f. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;
g. Privacy Beleid: het beleid van Koi-winkel.com ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens verkregen via de Dienst, beschikbaar op www.Koi-winkel.com/veiligheid-en-privacy;
h. Koi-winkel.com. kantoorhoudende te Rotterdam aan de Zuiderhagen 28 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77728459;
i. Website: de website van Koi-winkel.com: en alle achterliggende pagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Koi-winkel.com diensten van welke aard dan ook aan koper levert, waaronder mede begrepen ieder gebruik van en toegang tot de Website en/of de Dienst door de koper, tenzij tussen koper en Koi-winkel.com uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper worden door Koi-winkel.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit een overeenkomst tussen koper en Koi-winkel.com dan prevaleren de bepalingen uit die overeenkomst.
2.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen koper en Koi-winkel.com zijn overeengekomen, onverlet het recht van Koi-winkel.com om te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zullen Koi-winkel.com en koper in overleg treden met als doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder aandacht van de Bieder gebracht. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bieder op significante wijze beïnvloedt, zal Koi-winkel.com de Bieder hiervan door middel van een e-mail aan de Bieder op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van de Website.
2.7 Indien de koper het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert de koper daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Bieder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar Account te verwijderen. Koi-winkel.com raadt de Bieder dan ook aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
2.8 Onverminderd eventueel voor Koi-winkel.com bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen koper en Koi-winkel.com voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Koi-winkel.com niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor kopeer toegankelijk te houden.

Artikel 3 Dienst
3.1 Koi-winkel.com brengt vraag en aanbod via de Dienst bij elkaar. koper accepteert dat Koi-winkel.com op geen enkele wijze betrokken is bij de informatie en activiteiten die kopers en Aanbieders via de Dienst toegankelijk maken respectievelijk verrichten. Koi-winkel.com is nooit partij bij een overeenkomst die de koper onderling, met een Aanbieder of met een derde aangaan.
3.2 Koi-winkel.com houdt geen toezicht op de rechtmatigheid van de aangeboden producten en/of diensten, en/of de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van kopers en Aanbieders.
3.3 Op producten en/of diensten die via de Dienst worden aangeboden kunnen de gebruiksvoorwaarden van de betreffende partij van toepassing zijn. Koi-winkel.com heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan, en is daar niet verantwoordelijk voor.
3.5 De koper aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals koper die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). Koi-winkel.com garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding, door virussen of fouten/gebreken.
3.6 Koper is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en functionele vereisten voor toegang tot en gebruik van de Dienst, en de kosten hiervan komen voor eigen rekening van koper. Het gebruik van de Dienst, alsmede het gebruik van elektronische communicatiemiddelen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, is voor rekening en risico van de koper. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van enige gegevens wordt te allen tijde gedragen door de koper.
3.7 De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de koop op afstand via de Dienst, op basis van de wettelijk toegestane uitzondering genoemd in artikel 7:46b lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 Aanmelden voor de Dienst
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient koper een Account aan te maken.
4.2 In beginsel kan iedereen zich aanmelden als koper bij Koi-winkel.com. Indien de Bieder jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). De koper staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van het Account en gebruik van de Dienst.
4.3 De koper garandeert dat de (Persoons)gegevens die hij heeft ingevuld bij het aanmaken van zijn/haar Account te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens de registratie van het Account moet de koper een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Account. Deze gebruikersnaam en wachtwoord vormen tevens de Inloggegevens tot de Dienst.
4.4 De Inloggegevens zijn persoonlijk. De koper moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van koper. Koper vrijwaart Koi-winkel.com tegen iedere claim, procedure, verlies of schade gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens. Zodra koper weet, of redenen heeft om te veronderstellen, dat Inloggegevens in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd persoon(en), dient Bieder Koi-winkel.com daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van koper om zelf direct effectieve maatregelen te nemen.
4.5 Koi-winkel.com behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst
5.1 De Bieder vrijwaart Koi-winkel.com tegen iedere aanspraak van Aanbieders en/of andere derden, welke verband houdt met niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet up-to-date zijnde (Persoons)gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situatie waarin de Bieder foutieve Account gegevens heeft opgegeven.
5.2 Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoordelijkheid van de Bieder.
5.3 Door gebruik te maken van de Dienst garandeert de Bieder dat:
a. hij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;
b. de gegevens die de Bieder ter beschikking stelt:
i. geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Koi-winkel.com, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders; en
ii. niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;
iii. geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Koi-winkel.com.
c. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;
d. hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren; en/of
e. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Dienst kopiëren.
5.4 Koi-winkel.com heeft geen bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van Koi-veilingen, Biedingen en andere informatie die via de Dienst of de Website wordt verstrekt dan wel voor enige andere informatie die via de Dienst of de Website door derden wordt verstrekt. Koi-winkel.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen. Koi-winkel.com is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomsten tussen Bieders onderling, tussen Bieders en Aanbieders, of tussen Bieders en derden. Koi-winkel.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het niet en/of niet tijdig reageren van Bieder op een sluiten van een Veiling, het afwijzen en/of weigeren van bestellingen, het niet nakomen van definitieve bestellingen en/of elke andere schade en kosten die de Bieder lijdt als gevolg van een handeling van (een) andere Bieder (s).
5.5 Indien Bieder meent dat hij/zij schade heeft geleden, kan hij/zij het gebruik van de Dienst staken, en/of zijn/haar Account verwijderen, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Koi-winkel.com en/of haar licentiegevers.
6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Koi-winkel.com de koper een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-) licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken.
6.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Website en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Koi-winkel.com of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
6.4 Het is de koper niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
6.5 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de koper over te dragen. Het gebruik dat de Bieder mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven. De koper zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Koi-winkel.com, haar licentiegevers, andere kopers, Aanbieders en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Koi-winkel.com, haar licentiegevers, andere kopers, Aanbieders en/of derden Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Bieder erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en/of overige materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 7 Privacy
7.1 De Bieder zal gedurende het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aanmaken van een Account door koper, (Persoons)gegevens verstrekken aan Koi-winkel.om. Deze (Persoons)gegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Beleid (te vinden op www.Koi-Kiyoubai.nl/veiligheid-en-privacy) van Koi-winkel.com en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 De aansprakelijk van Koi-winkel.com voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen koper en Koi-winkel.com, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde Veilingkosten. Onder directe schade wordt verstaan alle schade bestaande uit:
(i) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
(ii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
(iii) redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals hier bedoeld.
8.2 De aansprakelijkheid van Koi-winkel.com voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Daaronder wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, schade door materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door koper aan Koi-winkel.com voorgeschreven toeleveranciers.
8.3 De in de voorgaande leden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Koi-winkel.com of haar bedrijfsleiding.
8.4 Tenzij nakoming door Koi-winkel.com blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Koi-winkel.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien koper Koi-winkel.com onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming wordt gegeven, en Koi-winkel.com een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming stelt, en Koi-winkel.com ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
8.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door koper tegen Koi-winkel.com vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, mits koper Koi-winkel.com spoedig van de schade op de hoogte heeft gesteld.
8.6 Het bepaalde in dit artikel 12, alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Koi-winkel.com zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
8.7 Koi-winkel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden.

Artikel 9 Beëindiging
9.1 Koper heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen, en zijn/haar Account te verwijderen.
9.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Koi-winkel.com ten dienste staan, is Koi-winkel.com te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van koper in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het Account van de koper tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan de koper te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien koper handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden. Koi-winkel.com zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de koper.

Artikel 10 Inschakeling van derden
10.1 Koi-winkel.com mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en zal koper daarvan op de hoogte stellen.
10.2 Koper is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst tussen koper en Koi-winkel.com aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

Artikel 11 Contact
11.1 Koi-winkel.com kan worden gecontacteerd via de contactgegevens zoals vermeld op www.Koi-winkel.com/contact.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 De overeenkomst tussen koper en Koi-winkel.com, het gebruik van de Dienst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 Alle geschillen, welke tussen Koi-winkel.com en koper mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Lelystad.